Algemene voorwaarden Hans Weijs Motorsport B.V.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  - opdrachtnemer: de organisatie die in opdracht van opdrachtgever het evenement verzorgt, verder te noemen: “Hans Weijs Motorsport” en/of handelsnamen die behoren tot Hans Weijs Motorsport B.V.
  - Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die aan Hans Weijs Motorsport de opdracht geeft om een evenement te verzorgen ten behoeve van één of meer deelnemers.
  - Evenement: onder evenement wordt verstaan één van de evenementen die (mede) door Hans Weijs Motorsport worden georganiseerd, zoals circuitdagen, race- en rallycursussen, rijtrainingen, beurzen en Business Club meetings.
  - Rijders: deelnemers die ingeschreven zijn voor een evenement en zelf een auto besturen. Er is sprake van 2e of extra rijders indien een auto wordt gedeeld.
  - Bijrijders: deelnemers die ingeschreven zijn en niet zelf een auto besturen.
  - Deelnemers: rijders, bijrijders en cursisten.
  - Cursisten: deelnemers aan een rijtraining of racecursus van Hans Weijs Motorsport.
  - Gebruikers: gebruikers van de websites van Hans Weijs Motorsport B.V. en alle domeinnamen die eigendom zijn van Hans Weijs Motorsport B.V.
  - Fysieke training: training of cursus waarbij gebruik wordt gemaakt van een auto.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Hans Weijs Motorsport en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Hans Weijs Motorsport gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. Hans Weijs Motorsport is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Hans Weijs Motorsport zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hans Weijs Motorsport het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hans Weijs Motorsport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hans Weijs Motorsport worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hans Weijs Motorsport zijn verstrekt, heeft Hans Weijs Motorsport het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Hans Weijs Motorsport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hans Weijs Motorsport is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Aanmelding, wijziging of annulering door opdrachtgever

 1. Iedere opdrachtgever dient zich vooraf  in te schrijven. Inschrijven kan via de websites van Hans Weijs Motorsport, via e-mail, telefoon of mondeling. Een inschrijving is pas definitief als betaling heeft plaatsgevonden. En een deelnemer wordt pas na ondertekening van de afstand van verhaal - en akkoordverklaring regels van Hans Weijs Motorsport geaccepteerd. Ook is iedere deelnemer verplicht deel te nemen aan de briefing. 
 2. Indien een opdrachtgever voorafgaand aan het evenement niet tijdig annuleert, dan kan Hans Weijs Motorsport restitutie niet garanderen. 
 3. Indien een deelnemer tijdens een evenement door technische mankementen of schade niet meer deel kan, mag, of wil deelnemen dan geldt er geen restitutie van het inschrijfgeld. Wel kan de organisatie van Hans Weijs Motorsport besluiten om de resterende tijd door te schuiven naar een volgend evenement. Hiertoe is Hans Weijs Motorsport echter niet verplicht.
 4. De deelnemer is in het geval van schade tijdens een evenement altijd verplicht om zich zo snel mogelijk, uiterlijk voor afloop van het evenement te melden bij de organisatie van Hans Weijs Motorsport en eventuele aanwijzingen op te volgen. Bij schade aan een locatie, zoals het circuit, dan dient de deelnemer zich tevens te melden bij de eigenaar, doorgaans via de receptie of race control van het betreffende circuit. Hans Weijs Motorsport is verder geen partij in kwesties tussen deelnemer en circuit en/of eigenaar van de locatie. Hans Weijs Motorsport kan hooguit om een second opinion vragen bij het circuit, maar deze niet dwingen om een genomen besluit terug te draaien. Eventuele herstelkosten zullen door het circuit of Hans Weijs Motorsport aan de deelnemer of opdrachtgever worden doorbelast.
 5. Indien Hans Weijs Motorsport voorafgaand aan het evenement geen betaling heeft ontvangen van opdrachtgever behoudt Hans Weijs Motorsport het recht om opdrachtgever, en diens eventuele eigen deelnemers, te weigeren van deelname. Tevens behoudt Hans Weijs Motorsport het recht om de gemaakte kosten te verhalen op opdrachtgever doordat de vrijgehouden deelname plaatsen niet meer opnieuw in de markt kunnen worden gezet.
 6. Bij overinschrijving worden opdrachtgever en/of rijder op een reservelijst geplaatst. In het voorkomende geval waarin betaling reeds geschied is en plaatsing wegens volboeking onverhoopt niet meer mogelijk is, wordt de betaling binnen twee weken geretourneerd en wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld.
 7. De betaling van het inschrijfgeld kan geschieden door een automatische overboeking via iDeal of bank. Zie verder Artikel 13 voor de voorwaarden omtrent betaling en incasso.

Artikel 6. Wijziging of annulering van de overeenkomst door Hans Weijs Motorsport

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de veiligheid van de cursisten of de instructeurs dit noodzakelijk maakt, is Hans Weijs Motorsport gerechtigd de uitvoering van een evenement en/of fysieke training terstond aan te passen of te annuleren.
 3. In geval van annulering op grond van art. 6.2 is Hans Weijs Motorsport tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een in overleg met opdrachtgever nader te bepalen nieuwe datum.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Indien Hans Weijs Motorsport ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van de opdrachtgever en haar medewerkers of cliënten ter beschikking heeft gekregen, zal Hans Weijs Motorsport deze gegevens beheren conform de eisen van de Wet op de Persoonsregistratie. Met name hebben de deelnemers en cursisten te allen tijde recht op inzage in hun gegevens en kunnen zij verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die betrekking hebben op de trainingen, de inhoud en vormgeving van de website en/of alle overige door Hans Weijs Motorsport ontwikkelde en/of door Hans Weijs Motorsport aan opdrachtgever of cursist ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, applicaties, toegangscodes, wachtwoorden, methodes of andere materialen, zoals (schriftelijke of digitale) ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hans Weijs Motorsport. Opdrachtgever en de cursist zullen deze programmatuur of materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen
 2. Zonder voorafgaande toestemming van Hans Weijs Motorsport is het niet toegestaan informatie over te nemen of te kopiëren uit (schriftelijk of digitaal) cursusmateriaal, dat aan de cursisten is verstrekt of toegankelijk is gemaakt.
 3. Hans Weijs Motorsport heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Hans Weijs Motorsport hanteert onderstaande annuleringsvoorwaarden, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Hans Weijs Motorsport op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - na het sluiten van de overeenkomst aan Hans Weijs Motorsport ter kennis gekomen omstandigheden die Hans Weijs Motorsport goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien Hans Weijs Motorsport de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  - indien met opdrachtgever is overeengekomen, dat 50% van het orderbedrag vóór de uitvoeringsdatum zal worden betaald en deze betaling niet uiterlijk op de uitvoeringsdatum door Hans Weijs Motorsport is ontvangen.
 2. In de genoemde gevallen is Hans Weijs Motorsport bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij Hans Weijs Motorsport het recht behoudt om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk te worden gemeld.
 2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Hans Weijs Motorsport de klacht binnen 5 dagen in behandeling nemen.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Hans Weijs Motorsport de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hans Weijs Motorsport slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Prijsafspraken

 1. Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vaste prijs overeenkomen:
  a) per groep, met een maximum aantal deelnemers per dag of per training;
  b) per persoon, met een minimum aantal deelnemers per dag of per training;
  c) individueel;
 2. Bij de groepsprijs zoals onder artikel 12 lid 1a en lid 1b omschreven worden, bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, de extra deelnemers naar rato doorberekend.

Artikel 13. Betaling en incasso

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Hans Weijs Motorsport een nota voor de te leveren diensten verzenden of het bedrag incasseren, indien de opdrachtgever daar toestemming tot verleent. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient het gehele factuurbedrag voor aanvang van het evenement te zijn voldaan.
 2. Betaling dient te geschieden op een door Hans Weijs Motorsport aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Hans Weijs Motorsport hanteert op facturen een betalingstermijn van 8 dagen. Dit om deelnemers te kunnen garanderen dat de beschikbare plaatsen voor deelname daadwerkelijk bezet zijn. Bij niet betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan Hans Weijs Motorsport besluiten om de inschrijving van opdrachtgever te annuleren en de plek door te geven aan een vervangende deelnemer. In overleg kan een langere betalingstermijn gehanteerd worden. Na het verstrijken van 30 dagen na data van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 8%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Hans Weijs Motorsport en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Hans Weijs Motorsport onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Betaling geschiedt zonder korting, verrekening of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op Hans Weijs Motorsport heeft of pretendeert te hebben.
 7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Iedere deelnemer is verplicht een verklaring afstand van verhaal en akkoordverklaring regels Hans Weijs Motorsport te tekenen tijdens evenementen, cursussen en/of circuitdagen van Hans Weijs Motorsport. Indien Hans Weijs Motorsport op een bepaalde manier toch aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Hans Weijs Motorsport, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van Hans Weijs Motorsport in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door een verzekering wordt gedekt, is Hans Weijs Motorsport niet aansprakelijkheid voor enige schade.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hans Weijs Motorsport of haar leidinggevenden.
 4. Hans Weijs Motorsport is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Hans Weijs Motorsport kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Hans Weijs Motorsport en haar instructeurs of voor schade die toe te rekenen is aan de cursist.
 6. Het staat de deelnemer vrij om een (secundaire) cascodekking af te sluiten voor zowel eigen auto als huurauto. Hans Weijs Motorsport is niet verplicht zelf (circuit)auto’s tijdens evenementen te verzekeren en evenmin zijn de deelnemers dit.
 7. Hans Weijs Motorsport is nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gedragingen van de eigen deelnemers tijdens eigen programma’s die worden uitgevoerd tijdens evenementen van Hans Weijs Motorsport. Opdrachtgever vrijwaart Hans Weijs Motorsport volledig van alle mogelijke aanspraken van de deelnemers jegens Hans Weijs Motorsport.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hans Weijs Motorsport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hans Weijs Motorsport niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hans Weijs Motorsport, weersomstandigheden, stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie, elektronische virussen, pandemieën, beperkende overheidsmaatregelen, storingen van dataverkeer of storingen in andere systemen die deel uitmaken van het internet worden daaronder in ieder geval sowieso begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Hans Weijs Motorsport opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hans Weijs Motorsport niet mogelijk is langer duurt dan 12 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Hans Weijs Motorsport bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Indien een evenement geen veilige doorgang kan vinden door een onvoorziene omstandigheid, bijvoorbeeld sneeuw, ijzel, ijs of schade aan het circuit en/of oefenterrein en/of opstal op de gehuurde locatie behoudt Hans Weijs Motorsport zich het recht voor het evenement te annuleren en dit opnieuw op een andere in overleg met de opdrachtgever geplande datum uit te voeren.

Artikel 16. C2B

 1. Onder de noemer C2B biedt Hans Weijs Motorsport lidmaatschappen van haar Business Club aan.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden deze overeenkomsten aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van deze termijn is het mogelijk om het lidmaatschap steeds wederom voor een duur van 12 maanden te verlengen.
 3. Hans Weijs Motorsport houdt zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst per direct op te zeggen in het geval van het niet opvolgen van aanwijzingen of opdrachten door medewerkers van Hans Weijs Motorsport, gevaarlijk rijgedrag (naar het oordeel van de medewerkers van Hans Weijs Motorsport) of het in diskrediet brengen van de goede naam van Hans Weijs Motorsport.
 4. Hans Weijs Motorsport zal lopende abonnementen niet stilzwijgend verlengen, maar altijd contact houden met opdrachtgever over het al dan niet verlengen van de overeenkomst.
 5. Wijzigingen in de tarieven voor het nieuwe lidmaatschapsjaar zullen door Hans Weijs Motorsport tijdig, dan wil zeggen minimaal één maand voor het verstrijken van het lopende abonnement, worden bekendgemaakt via mail correspondentie.
 6. Een abonnement van de C2B Business Club is strikt persoonlijk en kan niet aan derden overdragen worden. Ook eventuele voordelen van of rechten behorend bij het lidmaatschap van de Business Club kunnen niet aan derden overdragen worden. Het is slechts mogelijk om met één auto per dag deel te nemen aan de racedagen van Hans Weijs Motorsport op één Business Club abonnement; het delen van het abonnement met meerdere personen is dus uitgesloten.

 

Artikel 17. Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Hans Weijs Motorsport schriftelijk tot stand zijn gekomen en als zodanig zijn aanvaard.

Artikel 18. In alle gevallen waarin een overeenkomst tussen opdrachtgever en Hans Weijs Motorsport eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 19. Hans Weijs Motorsport behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder aankondiging of opgaaf van redenen te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling op de webpagina van Hans Weijs Motorsport. Indien een opdrachtgever de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van de inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht zouden worden. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst reeds is betaald of gepresteerd. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt opdrachtgever geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds eerder gesloten overeenkomsten.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van Hans Weijs Motorsport is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Hans Weijs Motorsport het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Hans Weijs Motorsport en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Geldig voor alle websites/handelsbenamingen die eigendom zijn van Hans Weijs Motorsport B.V., zoals www.Hans Weijs Motorsport: Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij behouden het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Alle rechten, waaronder rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot de vormgeving en inhoud van deze website behoren ons toe. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Voorwaarden gedeponeerd en in te zien ten kantore van Hans Weijs Motorsport B.V. in Nijmegen.